ข้อกำหนดและเงื่อนไข ku999

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์แห่งนี้ ที่ดำเนินการโดย KU999 การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณมีเงื่อนไขว่าคุณยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ku999 เหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และคนอื่นๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด คุณจะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขมีความสำคัญ เราจะพยายามแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ สิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว บริการของเราอนุญาตให้คุณโพสต์ เชื่อมโยง จัดเก็บ แบ่งปัน และทำให้ข้อมูล ข้อความ กราฟิก วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ บางอย่างพร้อมใช้งานได้ คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณโพสต์บนบริการ รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ และความเหมาะสม

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและเนื้อหาดั้งเดิม (ไม่รวมเนื้อหาที่ผู้ใช้จัดหาให้) คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ KU999 และผู้ออกใบอนุญาต บริการนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ของทั้งสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าของเราร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก KU999 ไม่ว่าในกรณีใด KU999 หรือกรรมการ พนักงาน หุ้นส่วน ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม อุบัติเหตุ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไร ข้อมูล การใช้งาน ค่าความนิยม หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ku999 จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของกฎหมาย โปรดทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเราอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาว่าข้อกำหนดในการให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการ คุณต้องหยุดใช้บริการทันที ในฐานะผู้ใช้ คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ขัดขวางหรือรบกวนบริการหรือเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะให้ทำเช่นนั้นในข้อตกลงแยกต่างข้อกำหนดและเงื่อนไข ku999 คุณตกลงว่าคุณจะไม่ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย แลกเปลี่ยนหรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเดิมพัน

เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของเราทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหากคุณละเมิดข้อกำหนด บทบัญญัติทั้งหมดของข้อกำหนดซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรคงอยู่ต่อไปหลังจากการยกเลิก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดการเป็นเจ้าของ การปฏิเสธการรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหายและข้อจำกัดความรับผิด คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง KU999 และผู้รับใบอนุญาตและผู้อนุญาต ตลอดจนพนักงาน ผู้รับจ้าง ตัวแทน เจ้าหน้าที่ และกรรมการ จากการเรียกร้อง ความเสียหาย ภาระผูกพัน การสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุนหรือหนี้สิน และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนายความ) ซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกิดขึ้นจาก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

การใช้บริการของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการนี้มีให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” บริการนี้มีให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดหรือแนวทางการปฏิบัติงาน บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย KU999 ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้าหรือบริการที่มีอยู่บนหรือผ่าน เว็บไซต์หรือบริการใดๆ ดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข ku999 เหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ โปรดหยุดใช้บริการ